IPR-management

Vilka fördelar för ditt företags immateriella tillgångar med sig? Är ett patent värt kostnaderna? Är du rätt försäkrad vid tvister som rör immateriella rättigheter? Detta och många fler frågor adresseras av företag som väljer att arbeta med IPR management.

Intellectual property, vanligen förkortat IP eller IPR, på svenska immaterialrätt, är en juridisk term som avser patent, varumärke, upphovsrätt, design och ibland även företagshemligheter. Varje immateriell rättighet ger kort och gott ägaren en exklusiv ensamrätt att använda resultatet av en intellektuell skapandeinsats i sin verksamhet. Vissa immateriella rättigheter måste registreras hos en myndighet för att ensamrätten ska kunna utövas, andra uppkommer i skapande ögonblicket. Vi lever i värld där de immateriella tillgångarna blir allt viktigare, men det är få företag som arbetar med en IP-strategi som täcker in alla immateriella rättigheter och ännu färre som har integrerat förvaltningen av de immateriella rättigheterna i företagets affärsplan. Förklaringen är enkel: frågorna spänner över flera kompetens- och ansvarsområden inom företaget och involverar i de flesta fall olika konsultkategorier som patentombud, varumärkesombud och advokater.

IPR Management kan handla om något så enkelt som att se till att avgifter betalas i tid, till konkurrentbevakning och till full integrering av IP-strategin i företagets affärsplan. Syftet IPR Management är att få ut så mycket som möjligt från företagets immateriella tillgångar. För vissa företag kan det bara handla om defensiv strategi, medan andra ser IPR som en intäktskälla och ytterligare andra väljer att bygga upp sin image utifrån intensiva IPR-satsningar.

Jag kan hjälpa till med att identifiera utvecklingspotentialen för ditt företag. Arbetet förutsätter en genomlysning av bolagets nuvarande arbetssätt och dokumentationen knuten till denna, liksom ett nära samarbete med företagets nyckelpersoner